Ciljevi i misija

Ciljevi

  • unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju očuvanja i zaštite životne sredine,
  • organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja,
  • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

Posebno važan cilj Udruženja je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.

Radi efikasnijeg delovanja i rada Skupština Udruženja usvaja Programske ciljeve kao i Plan i program rada za svaku kalendarsku godinu. Svi članovi Udruženja imaju pravo učešća u pripremi i izradi predloga ovih dokumenata.

 

Misija

Organizacija daje pun i efikasan doprinos ključnim segmentima dinamičnog razvoja društva u skladu sa principima održivog razvoja.  Kroz saradnju i osnovanu mrežu organizacija nastoji da postigne  rezultate u promociji, primeni i valorizaciji modernih strategija i opredeljenja društvenog i ekonomskog progresa lokalne, regionalne i šire zajednice. Ostvarivanjem pune i efikasne saradnje na implementaciji projekata u svojim sektorima delovanja organizacija i mreža razvijaju partnerstva sa drugim organizacijama u zemlji i regionu Jugoistočne Evrope, poslovnim sektorom i vladinim institucijama, u cilju davanja doprinosa procesima modernizacije, evrointegracija i reformi društva.

Naša misija je stvaranje otpornijeg društva u skladu sa ciljevima održivog razvoja.