05.06.2017.

EnE17 logo za akivnosti

Učešće na Regionalnoj Konferenciji Životna sredina ka Evropi „EnE 17“: Značaj i uloga riparijalnih područja i njihova osetljivost na kimatske promene

Na regionalnom skupu „EnE 17“, koji je ove godine bio posvećen Obrazovanju o klimatskim promenama za održivi razvoj, predstavljen je rad „Značaj i uloga riparijalnih područja i njihova osetljivost na klimatske promene.

Cilj rada jeste da se ukaže na osetljivost riparijalnih područja, koja značajno mogu doprineti ublažavanju klimatskih promena na nivou rečnih slivova, a s druge strane na poremećaje u funkcionisanju ekosistemskih usluga, koje mogu nastati usled njihove dalje degradacije.

U radu su korišćeni rezultati istraživanja procene stanja riparijalnih područja Velike Reke u opštini Mali Zvornik, koji pokazuju uzročno-posledične veze antropogenog delovanja u riparijalnom području i koritu vodotoka, i degradacionih procesa u okviru riparijalnih područja uslovljenih promenom klimatskih uslova.

Istraživanje sprovedeno je u okviru projekta: “Naš kapitalnaša odgovornostpodržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije 2016. godine.

 21.04.2016.RANJIVOST LOKALNE ZAJEDNICE NA PRIRODNIH HAZARD - STUDIJA Učešće na Međunarodnom naučnom skupu:  EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE

Na Međunarodnom naučnom skupu EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE predstavljen je rad „RANJIVOST LOKALNE ZAJEDNICE NA PRIRODNI HAZARD – STUDIJA SLUČAJA OPŠTINE MALI ZVORNIK I LJUBOVIJA“, kojim su predstavljeni rezultati projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ (2014-2015), finansiranog iz programa SENSE, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu u Srbiji.

 plakat_200px Aktivno učešće u projektu „Da li znaš da imaš pravo da znaš“  

Projekat sprovodi Građanski savet opštine Mali Zvornik u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom

Opšti cilj projekta jeste unapređenje transparentnosti rada OU, javnih preduzeća i ustanova u Malom Zvorniku, kao i podizanje opšte informisanosti građana Malog Zvornika o značaju građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave.

 03. 11.2015.Mila Istraživanje studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura o kapacitetima lokalnih zajednica za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa.

Sprovedeno istraživanje studenata u okviru projekta Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda, koji je podržan od strane SENSE Programa, a koji sprovodi REC (Regional Environmental Center) u Srbiji,   rezultiralo je diplomskim radom studenta završne godine studija Mile Vukašinović.

Rad je obuhvatio analizu  kadrovskih kapaciteta u opštinama, analizu saradnje između opština u Podrinju na planu zaštite životne sredine i adaptivnih mera na klimatske promene, kao i kapacitete civilnog sektora (NVO).

 16. 10.2015.UNDP Učešće u istraživanju: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbji?

Istraživanje se sprovodi za potrebe izrade novog Nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju u Srbiji. Cilj istraživanja je da ponudi konkretne predloge za unapređenje odgovora i pripreme na rizike od prirodnih katastrofa na lokalnom nivou. U omladinskom klubu Kancelarije za mlade, 16. oktobra predstavnici Centra za istraživanje javnih politika i Centra za socijalne politike iz Beograda održali su sastanak sa aktivistima OCD u Malom Zvorniku, kako bi se upoznali sa svim aktivnostima koje su tokom vanredne situacije 2014. godine u uslovima katastrofe preduzele nevladine organizacije samostlno ili u sardnji sa lokalnom zajednicom. Mali Zvornik je jedna od 13 opština odabrana za ovo istraživanje.

17-18.06. 2015.DSCF2719-1024x682 Učešće predstavnika Eko Dirna na radionici o klimatskim promenama 

Dvodnevna radionica na temu “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne razvojne ciljeve” održana tokom 17. i 18. juna na Tari, u hotelu „Omorika“, okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz regiona sliva reke Drine, predstavnike lokalnih samouprava i poslovnog sektora sa značajnim interesom za pitanja životne sredine, kao i organizacije civilnog društva sliva reke Drine iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

 26.03.2015.DRM System Učešće na radionici: Sistem upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda, sistemski pristup za izgradnju otpornijeg društva – Beograd

Jednodnevna radionica u okviru izrade Nacionalne strategije za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda koju realizuje UNDP, a finasira Svetska banka,  održana za ključne zainteresovane strane na nacionalnom nivou sa težištem na mapiranje sistemskog pristupa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda.

Cilj radionice je dostizanje zajedničkog razumevanja postojećeg sistema upravljanja rizicima u Srbiji, uspostavljanje zajedničke vizije ključnih elemenata otpornosti društva u Srbiji i identifikovanje ključnih elemenata kreiranja politike za igradnju društva koje efikasno reaguje i oporavlja se od elementarnih nepogoda.
Rezultati radionice doprinose izradi Nacionalne strategije za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda.